اشکالات پنهان در آثار هنری معروف دنیا   تابلوی  “The Ninth Wave” ایوان آیوازوفسکی ایوان آیوازوفسکی نقاش و هنرمند روس است. از این نقاشی به عنوان شاهکار واقعی و حتی با عنوان زیباترین نقاشی روس نام برده شده است. این تابلوی نقاشی نمادی از یک دریای خروشان را پس از یک طوفان شبانه، به تصویر […]

enemad