تحلیل نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی

تحلیل نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی   داوینچی در ترسیم نقاشی چنین سفارش می کند: “تصویر را طوری بسازید که نشان دهد صاحب آن چه فکری در سر می پروراند.” آیا او در مورد مونالیزا چنین نکته ای را فراموش کرده بود، تحلیل نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی یا اینکه می خواست دربارة قابلیت انسان […]

enemad