آشنایی با دنیای صنایع دستی اصفهان آشنایی با دنیای صنایع دستی اصفهان صنايع دستی اصفهان در طول قرن های متمادی به عنوان نماينده هنر اصيل قوم ايرانی در جهان معرفی شده است. از اين رو میتوان اصفهان را مهد صنايع دستی ايران نامید. چرا كه ويژگی های فكری و روانی صنعتگر اصفهانی مانند ذوق، هنر، […]