دانستنی هایی درباره ی گرنیکا در اینجا به بررسی دانستنی هایی درباره ی گرنیکا شاهکار کوبیسم قرن بیستم تابلوی نقاشی گرنیکا اثر نقاش اسپانیایی پابلو پیکاسو می پردازیم.نقاشی، جادوی رویاهای شیرین است و برخی از تابلوهای نقاشی جهان، امروزه قیمت های سرسام آوری در حراجی های بزرگ جهان مثل کریستی لندن و نیویورک پیدا می […]