نقاشی لاکی،هنر چند صد ساله ایرانیان حقایقی درباره نقاشی های لاکی در ایران نقاشی لاکی،هنر چند صد ساله ایرانیان نقاشی زیرلاکی به عنوان هنری مستقل، از اواخر دوره صفوی شکل گرفت و در دوره افشاریه و زندیه و قاجاریه به اوج کمال خود رسید. از این نوع نقاشی در روی قلمدان‌ها ، جلد کتاب‌ها ، […]

enemad