فلیکس نادار

فلیکس نادار نام حقيقي او گاسپار فليکس تورناشون بود، مردي که اگر چه نقاشي از جمله استعدادهاي متعددش بود ، اما بيشترين موفقيت خود را به عنوان عکاس به دست آورد و بعدها او را به نام مستعار نادار که بسيار مشهور گرديد شناختند . نادار از هجده سالگي به روزنامه نگاري و نويسندگي روي […]

enemad