لباس ترکمن،آمیزه ای از فرهنگ و هنر ایرانی

لباس ترکمن،آمیزه ای از فرهنگ و هنر ایرانی   نوع لباس و پوشش هر قومی بخشی از فرهنگ آن دیار به شمار می رود و با توجه به المان هایی که در ان لباس کار شده است، لباس ترکمن،آمیزه ای از فرهنگ و هنر ایرانی می توان به اداب و رسوم، ارزشها و فرهنگ ان […]

enemad