مرصع کاری چیست

مرصع کاری چیست مرصع کاری چیست مرصع کاری یکی از شاخه‌های صنایع دستی سنگی است. مرصع به معنی آنچه با جواهر تزئین شده باشد است. هنر مرصع کاری عبارت است از نشاندن جواهر (سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی) بر روی ظروف، زیور آلات و اشیاء تزئینی دیگر. استاد کارانه بسیاری در این زمینه مشغول فعالیت هستند که […]

enemad