کلود مونه پیشگام جنبش

کلود مونه پیشگام جنبش   کلود مونه نقاشی فرانسوی بود که کارهایش سبب اعتبار جنبش امپرسیونیسم شد.دغدغه اصلی این جنبش ثبت نور و فرم‌های طبیعی بود. کلود مونه در ۱۴ نوامبر سال ۱۸۴۰ در پاریس متولد شد. او در آکادمی سوئیس شرکت کرد و بعد از نمایشگاه هنری که در سال ۱۸۷۴ برپا شد، یک منتقد به حالتی توهین‌آمیز […]

enemad