نقاشی نگهبان شب اثر رامبرانت متعجب می شوید اگر بدانید اسم معروف ترین اثر نقاشی رامبرانت نگهبان شب نیست.این اسم را خود نقاش روی اثر نگذاشته است. بلکه در اواخر قرن ۱۸ به آن نسبت داده اند.آنچه به عنوان نگهبان شب می شناسیم اصلا تصویر شب نیست،بلکه نمایی از روز است. گذشت زمان و نشستن لایه هایی از گردوغبار تابلو را تاریک کرده […]

enemad