نقش برجسته چیست ؟

نقش برجسته چیست ؟  آثار نقش برجسته ایرانی در دوران قاجار و با سبک پرسپولیس، در تنگه ساواشی واقع شده اند. این هنر یک نوع اثر هنری مجسمه ای است که در آن شکل ها بر روی یک سطح حکاکی می شوند و یا معمولا، برای ایجاد تصاویر روی سطح، مواد سطوح به طوری که […]

نقاشی لاکی،هنر چند صد ساله ایرانیان حقایقی درباره نقاشی های لاکی در ایران نقاشی لاکی،هنر چند صد ساله ایرانیان نقاشی زیرلاکی به عنوان هنری مستقل، از اواخر دوره صفوی شکل گرفت و در دوره افشاریه و زندیه و قاجاریه به اوج کمال خود رسید. از این نوع نقاشی در روی قلمدان‌ها ، جلد کتاب‌ها ، […]

enemad