رامبراندپیشتاز دوره طلایی هنر هلند

رامبراندپیشتاز دوره طلایی هنر هلند   رامبراندپیشتاز دوره طلایی هنر هلند که به خاطر سلف پرتره‌ها و صحنه‌هایی که از انجیل نقاشی کرده شهرت یافته، یکی از بزرگ‌ترین نقاشان تاریخ هنر اروپا و هلند به شمار می‌آید. رامبراند نقاشی قرن هفدهمی بود که آثارش بر دوره ای که به دوران طلایی هلند مشهور است، سیطره داشت. او که […]

enemad