آشنایی با صنایع دستی کرمان صنايع دستی كرمان شهرت جهانی دارد. صنايع دستی استان به دو صنعت خانوادگی و كارگاهی تقسيم می شود.آشنایی با صنایع دستی کرمان صنايع دستی خانوادگی مثل شال و پته و ترمه است كه به غير از پته دوز مابقی از رونق افتاده است.صنايع دستی كارگاهی نيز شامل قاليبافی، جاجيم، گليم […]