بررسی هنر قلمکاری و چاپ سنتی

بررسی هنر قلمکاری و چاپ سنتی قلمکاری : قلمکاری واژه ای فارسی است و از ترکیب دو واژه قلم و کاری تشکیل شده است. قلمکاری یا هنر پارچه قلمکار یعنی به وسیله قالب و مهر بر روی پارچه ساده و بدون نقش، نقوش مختلفی تصویر شود. جنس پارچه قلمکاری از کتان، پنبه، ابریشم، چلوار و […]