ژان فرانسوا میله نقاش متفکر

ژان فرانسوا میله نقاش متفکر ژان فرانسوا میله انسانی ناشناخته … این گفته مستلزم توضیحاتی چنداست . میدانیم که میله با وجود دشواریهای آغاز کارش قبل از مرگ مزه شهرت را چشید. در طول زندگی نیز آثارش مورد بحث جوامع هنری بود و این مسئله ارزشی استثنایی به آثارش بخشید. کمپوزیسیون های بی اندازه محبوب […]

enemad