یک هنرمند انگلیسی برس های قدیمی و نمد زندگی   چیزی که برای ما بدرد نخور است ، اغلب گنجی برای شخص دیگری است.به عنوان مثال ، سیمون براون (یا thegentlemanfelter ) برس های قدیمی و فرسوده را جمع می کند که هر کس دیگری فکر می کند بی فایده است. یک هنرمند انگلیسی برس […]

enemad